30 กันยายน 2560
รหัสงบประมาณ แหล่งของเงิน งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2560
10 มกราคม 2560
อนุมัติเงินงบประมาณประจำปี 2560 (งบดำเนินงาน) รายการค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 (หนังสือนำ) (สิ่งที่ส่งมาด้วย)
20 มิถุนายน 2559
ราคากลางจัดทำโล่ห์โครงการโรงเรียนดี มีคุณธรรม
14 มิถุนายน 2559
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
14 มิถุนายน 2559

ผลประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อทดแทนให้กับโรงเรียน

4 พฤษภาคม 2559
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้างและราคากลางระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อทดแทนให้กับโรงเรียน