23 พฤศจิกายน 2559
โรงเรียนอนุบาลหันคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 105/29 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง จ้างก่อสร้างส้วมแบบ สปช. 605/4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 พฤศจิกายน 2559
โรงเรียนดอนสีนวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 105/29 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น 2 ข้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 พฤศจิกายน 2559
โรงเรียนบ้านวังคอไห ประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก สำหรับโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) ด้วยวิธีประกวดาคาอิเล็กทรอนิกส์
14 พฤศจิกายน 2559
โรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาคร ประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก สำหรับโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) ด้วยวิธีประกวดาคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 กันยายน 2559
รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง