นายวิระ แข็งกสิการ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยนาท
นายพิเชฐร์ วันทอง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยนาท