นายวิระ แข็งกสิการ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยนาท
นายพิเชฐร์ วันทอง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยนาทพันธกิจ


1.ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเชิงนโยบาย ให้สถานศึกษาจัดการศึกษาไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาชาติ
2.มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานตามยุทธศาสตร์
3.ใช้ระบบงบประมาณแบบมุ่วเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์