บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน


นายวีรวัฒน์ ไทยเขียว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ


นางสาววาสนา นิยมธรรม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ


นางสาวสายชล ภูไทย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางเสาวนีย์ พินทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวสมาภรณ์ แสงภู่
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางอินทิรา บูระณา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ