โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม
โรงเรียนแกนนำเรียนรวม
โรงเรียนพัฒนาอัตลักษณ์งานอาชีพ
โรงเรียน CNT - MOD
โรงเรียนนำรอง EBE
DLTV - DLIT
โรงเรียนบ้านนักวิทย์น้อย
โรงเรียนปฐมวัยต้นแบบ
โรงเรียนลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนสเต็มศึกษา